Theo nội dung dự thảo mới nhất đã hoàn tất và trình lên Thủ tướng, nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tối đa 60% số cổ phiếu có quyền biểu quyết ở một số công ty niêm yết.

http://vietstock.vn/2013/11/nha-dau-...143-321784.htm