ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai (HNX: XMC) đã thông qua việc hủy niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội (HNX). Ủy quyền cho HĐQT chọn thời điểm và triển khai các thủ tục quyết định.

HĐQT thống nhất phương án xử lý số cổ phần của các cổ đông không phải là cổ đông lớn như sau: Để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông nhỏ, Công ty TNHH Khải Hưng (cổ đông lớn của XMC) cam kết mua lại cổ phiếu của các cổ đông có nhu cầu bán với giá thỏa thuận nhưng không thấp hơn giá sàn của XMC tại ngày 11/10/2013 trong thời hạn không quá 6 tháng kể từ ngày cổ phiếu bị hủy niêm yết.
VCG cũng chuyển nhượng vốn đang nắm giữ tại XMC cho Khải Hưng.
Bầu HĐQT và BKS mới.