Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 20
 1. #1
  imported_kd05tandat11 Guest
  Em này đặc quánh, vốn điều lệ có 20 tỷ mà sở hữa đất vàng khắp nơi. Hiện tại có mấy cái hay:
  1. Chuyển đổi múc đích dự án khu đất Vân Canh từ khu công nghệ phần mềm thành khu đô thị
  2. Vốn điều lệ hiện tại có tý tẹo, sẽ tăng vốn lên 5 lần để có vốn thực hiện dự án.
  3. Sở hữu 2% vốn điều lệ, tương đương với 40.000 cổ phiếu được quyền mua 01 căn hộ ưu đãi tại khu Vân Canh. Với chính sách này thì cổ phiếu SRA còn hot dài dài!

 2. #2
  haninhtu2653 Guest
  <div align="center">NGHỊ QUYẾT
  </div>
  <div align="center">ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
  </div>
  <div align="center">CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM NĂM 2010
  </div>
  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM;
  - Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/05/2010 của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM..

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được tiến hành vào lúc 07h30 ngày 23/05/2010 tại hội trường tầng 7 toàn nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và quyết nghị các nội dung sau:
  <div align="center">QUYẾT NGHỊ
  </div>
  Điều 1:Thông qua báo cáo của HĐQT và BGĐ năm 2009 và kế hoạch năm 2010.
  Báo cáo của HĐQT và BGĐ kết quả hoạt động năm 2009: Năm 2009 lợi nhuận không cao nên công ty không chia cổ tức. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ và phát hành niêm yết bổ sung.
  Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
  - Chuyển đổi dự án khu công viên phần mềm thành dự án “khu chức năng đô thị SARA”.
  - Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị SARA”.
  - Đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư thứ cấp bất động sản, đầu tư tài chính.
  - Đầu tư dự án thanh toán qua điện thoại - Mobile payment
  - Khai thác kinh doanh các dịch vụ truyền thống.
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 2:Thông qua báo cáo của bản kiểm soát
  Tình hình tài chính của Công ty: Nhận xét tình hình thực hiện việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Công ty, việc áp dụng các quy chế quản trị của Công ty.
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
  Đại hội thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Hà và Hoàng Thị Hải Yến
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Nhất trí thông qua việc bầu 02 thành viên Ban kiểm soát:

  <div align="center">1.
  </div> Bà: Nguyễn Thị Vinh
  <div align="center">:
  </div>
  <div align="center">Với tỷ lệ bầu 79,46%
  </div>
  <div align="center">2.
  </div> Bà: Nguyễn Đắc Quỳnh Anh
  <div align="center">:
  </div>
  <div align="center">Với tỷ lệ bầu 99,62%
  </div>
  Điều 3: Thông qua việc phát hành tăng vốn Điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phần
  Bổ sung vốn điều lệ 80 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào dự án “khu chức năng đô thị Sara”, dự án Mobile –Payment, đầu tư thứ cấp bất động sản và các dự án khác. Giao cho HĐQT lên phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phần.
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 4: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ
  Sửa đổi mục 2, điều 5, chương IV trong điều lệ, theo đó vốn điều lệ 10 tỷ đồng nay sửa thành 20 tỷ đồng.
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 5: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán
  Uỷ quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2010 của Công ty CP Sara Việt Nam cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây:
  1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC
  2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
  3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
  6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
  7. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 6: Thông qua Phương án mua ưu đãi nhà ở khu chức năng đô thị SARA:
  Cổ đông sở hữu 02% cổ phần SRA trên tổng vốn điều lệ tương đương 01 quyền mua 01 căn nhà ưu đãi “khu chức năng đô thị Sara”
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 7: Thông qua phương án xin liên danh để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị SARA”
  Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác liên danh có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị Sara”
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 9: Điều khoản thi hành:
  Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Qúy vị cổ
  đông,và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty.
  Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị
  quyết của Đại hội.
  Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất
  giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
  Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2010
  Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách
  nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.


  <div align="center">Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2010
  </div>
  <div align="center">TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM
  </div>
  <div align="center">CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
  </div>
  <div align="center">Trần Khắc Hùng
  </div>

 3. #3
  tuankim1011 Guest
  Tranh thủ SRA ngập ngừng do gặp ngưỡng kháng cự đỉnh tuần trước múc khẩn trương đi. Chỉ 1-2 phiên nữa quay lại chu kỳ cháy hàng!

 4. #4
  Ngày tham gia
  Jul 2021
  Bài viết
  4
  <font face="Arial"><font face="Arial"><font size="2"><font size="4">Thế này mà ko mua hơi phí nhỉ

  SRA: Năm 2010 tăng VĐL lên 100 tỷ đồng cho dự án "Khu chức năng đô thị Sara"
  Năm 2010, SRA sẽ tập trung vào hai lĩnh vực BĐS và dự án CNTT hiện đang là thế mạnh của SRA.  <font face="Times New Roman">Ngày 23/5 vừa qua, ĐHCĐ thường niên năm 2010 của Công ty CP SARA Việt Nam (SRA) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010 và định hướng phát triển của công ty.</font>
  HĐQT SRA đề xuất kế hoạch kinh doanh 2010 đạt 4,7 tỷ đồng LNTT ( Lợi nhuận này chưa tính đến việc chuyển nhượng dự án 13-10 tại thành phố Vinh, và dự án Vân Canh).


  <font face="Times New Roman">Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2010 – 2012, SRA sẽ triển khai tăng vốn điều lên lên 100 tỷ đồng trong năm 2010 ( tăng vốn phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược. Vốn huy động được sẽ được sử dụng cho dự án "Khu chức năng Đô thị Sara".</font>

  Năm 2010, SRA sẽ tập trung vào hai lĩnh vực BĐS và dự án CNTT hiện đang là thế mạnh của SRA.

  <font face="Times New Roman">Một số dự án trọng tâm công ty sẽ triển khai là:</font>
  • Triển khai các dự án tại Khu đô thị chức năng SARA;
  • <font face="Times New Roman">Chuyển nhượng dự án 13-10 để thu hồi vốn
  • <font face="Times New Roman">Nâng cấp đầu tư dự án CNTT Datacenter, phục hồi cổng thanh toán trực tuyến E-Learning, số hóa nội dung số...</font></font>
  • Dự án thanh tóan qua điện thoại di động “Mobile payment” kết hợp với đối tác hàn quốc
  • <font face="Times New Roman">Hợp tác với các công ty đầu tư tài chính để thự hiện các dự án lớn;
  • Hợp tác với Hàn Quốc đẩy mạnh khai thác dịch vụ internet, dịch vụ trực tuyến, giải trí (ngành này mang lại tỷ trọng lợi nhuận lớn)
  • <font face="Times New Roman">Hợp tác với Nhật Bản để chuyển giao công nghệ khoa học tiên tiến về Việt Nam</font></font>
  <div align="left">Nghị quyết ĐHCĐ SRA 2010
  Theo SRA
  N.T.V
  </div>
  </font></font></font></font>

 5. #5
  Ngày tham gia
  Dec 2017
  Bài viết
  7
  SRA : </font>
  http://hnx.vn/Thongtin_Congbo.asp?Ta...93&StockType=2
  <font size="3">

  ALT
  :
  http://hnx.vn/default.asp?actType=2&...=600000&what=1

  http://hnx.vn/default.asp?actType=2&...=600000&what=1

 6. #6
  Ngày tham gia
  Dec 2017
  Bài viết
  7
  Chào các bác! tôi tìm mãi không thấy topic SRA nên mạn phép tạo cái topic mới này. Thân mời các cổ đông của SRA vào bình luận.
  http://www.vietstock.vn/tabid/57/New...7/Default.aspx
  http://www.vietstock.vn/tabid/57/New...3/Default.aspx
  CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM


  Số : 01/2010/NQ-HĐQT

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  ===o0o===

  Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2010  NGHỊ QUYẾT


  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN


  CÔNG TY CỔ PHẦN SARA VIỆT NAM NĂM 2010

  - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
  - Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM;
  - Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/05/2010 của Công ty Cổ phần SARA VIỆT NAM..

  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Sara Việt Nam được tiến hành vào lúc 07h30 ngày 23/05/2010 tại hội trường tầng 7 toàn nhà Kinh Đô, 292 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội đã nhất trí thông qua Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên và quyết nghị các nội dung sau:
  QUYẾT NGHỊ

  Điều 1:Thông qua báo cáo của HĐQT và BGĐ năm 2009 và kế hoạch năm 2010.
  Báo cáo của HĐQT và BGĐ kết quả hoạt động năm 2009: Năm 2009 lợi nhuận không cao nên công ty không chia cổ tức. Việc thực hiện tăng vốn điều lệ và phát hành niêm yết bổ sung.
  Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010:
  - Chuyển đổi dự án khu công viên phần mềm thành dự án “khu chức năng đô thị SARA”.
  - Tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị SARA”.
  - Đầu tư, kinh doanh bất động sản, đầu tư thứ cấp bất động sản, đầu tư tài chính.
  - Đầu tư dự án thanh toán qua điện thoại - Mobile payment
  - Khai thác kinh doanh các dịch vụ truyền thống.
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 2:Thông qua báo cáo của bản kiểm soát
  Tình hình tài chính của Công ty: Nhận xét tình hình thực hiện việc chấp hành chế độ tài chính kế toán của Công ty, việc áp dụng các quy chế quản trị của Công ty.
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban kiểm soát
  Đại hội thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát là Bà Trần Thị Hà và Hoàng Thị Hải Yến
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Nhất trí thông qua việc bầu 02 thành viên Ban kiểm soát:

  1.
  Bà: Nguyễn Thị Vinh
  :
  Với tỷ lệ bầu 79,46%
  2.
  Bà: Nguyễn Đắc Quỳnh Anh
  :
  Với tỷ lệ bầu 99,62%


  Điều 3: Thông qua việc phát hành tăng vốn Điều lệ và niêm yết bổ sung cổ phần
  Bổ sung vốn điều lệ 80 tỷ đồng để tăng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm sẽ được sử dụng vào dự án “khu chức năng đô thị Sara”, dự án Mobile –Payment, đầu tư thứ cấp bất động sản và các dự án khác. Giao cho HĐQT lên phương án phát hành và niêm yết bổ sung cổ phần.
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 4: Thông qua phương án sửa đổi Điều lệ
  Sửa đổi mục 2, điều 5, chương IV trong điều lệ, theo đó vốn điều lệ 10 tỷ đồng nay sửa thành 20 tỷ đồng.
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 5: Thông qua việc chọn Công ty kiểm toán
  Uỷ quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán cho năm tài chính năm 2010 của Công ty CP Sara Việt Nam cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong các công ty kiểm toán có tên dưới đây:
  1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tài chính Quốc tế (IFC
  2. Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam
  3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
  4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
  5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL
  6. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C)
  7. Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC)
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 6: Thông qua Phương án mua ưu đãi nhà ở khu chức năng đô thị SARA:
  Cổ đông sở hữu 02% cổ phần SRA trên tổng vốn điều lệ tương đương 01 quyền mua 01 căn nhà ưu đãi “khu chức năng đô thị Sara”
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 7: Thông qua phương án xin liên danh để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị SARA”
  Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT tìm đối tác liên danh có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án “khu chức năng đô thị Sara”
  Tỷ lệ biểu quyết nhất trí thông qua: 100% (Với tổng số phiếu đồng ý 1.383.926/ 1.383.926)
  Điều 9: Điều khoản thi hành:
  Đại hội ghi nhận và biểu dương sự quan tâm theo dõi, đóng góp ý kiến của các Qúy vị cổ
  đông,và tinh thần trách nhiệm cao của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc và Tập thể Người lao động trong toàn Công ty.
  Đại hội nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị
  quyết của Đại hội.
  Ban kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất
  giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
  Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2010
  Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành chịu trách
  nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.  Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2010


  TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP SARA VIỆT NAM


  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.


  (Đã ký)


  Trần Khắc Hùng

 7. #7
  phamtienluat1122 Guest
  để tiện theo dõi mời các bác nhấn vào link dưới đây
  http://www.************/News/2010/5/3...-nam-2010.aspx

 8. #8
  imported_phạm hiểu Guest
  Khủng thế nhỉ
  Em này đang lột xác đây

 9. #9
  Guest
  Trích dẫn Gửi bởi nguyen xuan thien
  SRA chuyển đổi mục đích sử dụng đất khu Trung tâm phần mềm công nghệ cao
  (Vietstock) - Nghị quyết HĐQT của CTCP Sara Việt Nam (HNX: SRA) đã thông qua phương án chuyển đổi mục đích đầu tư dự án Trung tâm sản xuất phần mềm công nghệ cao tại Vân Canh, Hà Nội thành dự án khu đô thị SARA nằm trong quần thể khu đô thị mới Vân Canh, Hà Nội.

  Quy hoạch khu đô thị Vân Canh, Hà Nội  </div> Post som chac hom nay em no CE roi! kkakaka [IMG]images/vietstock/smilies/GWARM.gif[/IMG]

 10. #10
  tuanvudom Guest
  Tăng vốn từ 20-100tỷ, Nhưng tăng như thế nào? Cho CĐ hiện hữu hay cho phát hành riêng lẻ cho CĐ chiến lược. ??


 

Các Chủ đề tương tự

 1. ‘Tử huyệt’ của Mỹ nằm trong tay Putin?
  Bởi CheriCasti trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 11-03-2014, 10:47 AM
 2. Chủ tịch Vietinbank: Ngân hàng vô can trong vụ Huyền Như
  Bởi imported_truongtiengka trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
  Trả lời: 3
  Bài viết cuối: 10-01-2014, 10:37 AM
 3. vì sao tay chơi SSI quá lởm ? lý do đây .. kinh ngạc ..
  Bởi thangmaycr trong diễn đàn CLB Chứng khoán
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 18-02-2012, 06:38 AM
 4. Sự thật “đại gia Kinh Bắc” ngập trong nợ nần?
  Bởi Ledinhduoc3333 trong diễn đàn Thảo luận Tình hình
  Trả lời: 1
  Bài viết cuối: 17-10-2011, 11:05 AM
 5. Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 03-12-2010, 03:50 AM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •