Lạm bàn về cơ cấu cổ đông của SDY:

Tổng Sông Đà nắm hơn 800K

SD4 nắm gần 60K

Như vậy trôi nổi cònkhoảng 600K???????????????

Vậy lượng hàng này về đâu???? GD những phiên gần đây của SDY hết sức bèo bọt: có phiên khớp được 4k hề hề hề?????????????

SDY tuan sau:
chạy thẳng lên 4x sau chốt
đón khách
chạy thẳng lên 6x