Đã có BCTC QI/2010 http://www.shinpetrol.com.vn/resourc...quy-1-2010.pdf