vốn điếu lệ 135 tỷ

quý 1 lỗ 3 tỷ

VB: 7000 đ

giá giao dịch thành công thấp nhất ngày 28/5/09: 100 k giá 4.900 đ

giá giao dịch thành công cao nhất ngày 13/6/09 :10k giá 9000d9