Anh em tham khảo các mã chứng khoán và giá gợi ý mua . Mình nghĩ nó sẽ sinh ra lợi nhuận.

Sàn HSX :
BTP - 11.38
PDN - 84.00
EVE - 16.39
VFG - 54.04

Sàn HNX
DGC - 32.00
LO5 - 2.70
NSH - 7.30