em có 1 ít cp stb lưu ký tại acb.
em khg biết 1 cp stb thì vay được bao nhiêu.
cảm ơn