Em không muốn đi mà bị bắt đi? Thế ngày mai có gì hay không các bác? Hay là ở nhà cho rồi.