Liệu ngân hàng có cho vay tiền để mua bán chứng khóan không?