Em đang định tập tành chơi chưng khoán, không biết bắt đàu từ đâu. A chị nào có tài leeij cơ bản cho em xin với