Có ai mua cp của những cty này không, có thông tin nhớ post cho anh em cùng xem nghe. [[IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]]