em có người bạn làm ở PVD nói mỗi người mua được tối thiểu 3500cp , có thể đăng ký thêm . ACE có thông tin gì không?