Các
bạn sẽ làm gì nếu chuẩn bị một núi tiền (trên trăm ngàn tỷ đồng) nếu
không mua được các cổ phiếu đó thì lượng tiền này sẽ đi về đâu?
- Vào CP trên sàn?
- Vào CP OTC hàng hiệu?
- Vào hoạt động SXKD?
- Vào ngân hàng?
- Vào các dự án đầu tư tài chính?
- Hay một đợt sóng thần hơn cả đầu năm 2007 nữa?
-.....????
Mời các bạn cùng tham gia và đóng góp ý kiến nhé.