22-6-2013 (VF) — Trong suốt lịch sử 13 năm của TTCK Việt Nam (từ 2000-2013), biên độ giao động về giá của TTCK đã có 10 lần thay đổi. Lần thay đổi gần đây nhất (15-1-2013) là lần điều chỉnh có biên độ dao động giá cao nhất trên thị trường từ trước đến nay. Dưới đây là những lần thay đổi biên độ dao động giá CK (theo UBCKNN):

Các đợt điều chỉnh biên độ dao động giá của TTCK Việt Nam

NgàyBiên độ áp dụng Tăng/giảm Ghi chú

28-7-2000 Sàn HOSE: ±2% HOSE đi vào hoạt động
13-6-2001 HOSE: ±7% Tăng TTCK tăng mạnh 6 phiên rồi giảm rất mạnh
15-10-2001 Sàn HOSE: ±2% Giảm TTCK tăng 19 phiên rồi suy giảm dài hạn
1-8-2002 Sàn HOSE: ±3% Tăng TTCK tiếp tục xu hướng giảm
23-12-2002 Sàn HOSE: ±5% Tăng TTCK tiếp tục xu hướng giảm
8-3-2005 Sàn HNX: ±10% HNX đi vào hoạt động
27-3-2008 Sàn HOSE: ±1% Giảm TTCK tiếp tục xu hướng giảm
Sàn HNX: ±2%
7-4-2008 Sàn HOSE: ±2% Tăng TTCK tiếp tục xu hướng giảm
Sàn HNX: ± 3%
19-6-2008 Sàn HOSE: ±3% Tăng TTCK phục hồi
Sàn HNX: ± 4%
18-8-2008 Sàn HOSE: ±5% Tăng TTCK phục hồi ngắn rồi giảm mạnh
Sàn HNX: ± 7%
15-1-2013 Sàn HOSE: ±7% Tăng
Sàn HNX: ± 10%