16-5-2013 (VF) — Chỉ số Vn Index thể hiện mức giá bình quân của các cổ phiếu giao dịch tại SGDCK Tp.HCM, giá bình quân của cổ phiếu hàng ngày so với phiên giao dịch gần nhất hoặc so với ngày gốc và cũng được tính theo điểm.
Nguyên tắc tính toán cụ thể của chỉ số này như sau:Trong đó:

Pit: Giá thực hiện của cổ phiếu i vào thời điểm tính toán

Qit: Khối lượng niêm yết của cổ phiếu i vào thời điểm tính toán

Pio: Giá thị trường của cổ phiếu i vào ngày gốc

i : 1,……, n

Về phương pháp tính toán, chỉ số VN-Index sử dụng phương pháp bình quân gia với quyền số là khối lượng chứng khoán thời kỳ tính toán hiện tại (Qit). Cụ thể, Vn-Index so sánh giá trị thị trường hiện hành với giá trị thị trường thời kỳ gốc là phiên giao dịch đầu tiên 28-7-2000.

Pi là giá khớp lệnh của chứng khoán i tương ứng, tức là mức giá đạt được khối lượng giao dịch lớn nhất trên thị trường và làm cơ sở cho thanh toán mua/bán thành công trong phiên giao dịch. Với ý nghĩa là giá khớp lệnh, Pi vì vậy sẽ là mức giá duy nhất của cổ phiếu i trong phiên giao dịch được sử dụng để tính toán chỉ số Vn-Index (khác với chỉ số HASTC-Index trong đó Pi là các mức giá thực hiện khác nhau tại nhiều thời điểm). Tuy nhiên, kể từ khi SGD chứng khoán Tp HCM áp dụng các hình thức khớp lệnh mới, chỉ số Vn-Index sẽ được hiển thị theo 3 đợt, với Pi là giá khớp lệnh dùng để tính chỉ số Vn-Index cho phiên 1 và phiên 3 (khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa và đóng cửa), và Pi là giá thực hiện tại nhiều thời điểm trong suốt phiên 2 là khớp lệnh liên tục từ 9h-10h.

* Theo SSC