15-5-2013 (VF) — Tại Khoản 3, Điều 49 của Quy chế thành viên, niêm yết, công bố thông tin và giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 79/2000/QĐ -UBCK của Chủ tịch UBCKNN ngày 29-12-2000 quy định Giá tham chiếu được xác định như sau:
a. Giá tham chiếu của cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư và trái phiếu đang giao dịch bình thường là giá đóng cửa của ngày giao dịch trước đó.

b. Trường hợp chứng khoán mới được niêm yết, trong ngày giao dịch đầu tiên Trung tâm giao dịch nhận lệnh giao dịch không giới hạn biên độ dao động giá và lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch làm giá tham chiếu. Biên độ dao động giá được áp dụng từ ngày giao dịch kế tiếp.

c. Trường hợp chứng khoán thuộc diện bị kiểm soát, chứng khoán không còn thuộc diện bị kiểm soát, chứng khoán bị ngừng giao dịch trên 30 ngày, thì giá tham chiếu được xác định tương tự quy định tại điểm b.

d. Trường hợp giao dịch chứng khoán không được hưởng các quyền kèm theo, giá tham chiếu được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch gần nhất điều chỉnh theo giá trị của các quyền kèm theo:

Giá tham chiếu (Ptc) của cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng cổ tức được tính theo công thức:
Ptc = Giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó – giá trị cổ tức

Giá tham chiếu của cổ phiếu (Ptc) trong ngày giao dịch không hưởng phần chia lãi bằng tiền:
Ptc = Giá đóng cửa phiên giao dịch trước đó – giá trị tiền thưởng

Giá tham chiếu của cổ phiếu trong trường hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn: Trong trường hợp này giá tham chiếu của cổ phiếu ngày không hưởng quyền mua cổ phiếu mới (Ptc) được tính theo công thức:
Ptc

Trong đó:

Ptc: là giá tham chiếu cổ phiếu trong ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới để tăng vốn, đây là giá cần xác định
PR(t-1): là giá chứng khoán phiên trước phiên giao dịch không hưởng quyền.
I: là tỷ lệ vốn tăng
PR: là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành mới.
e. Trường hợp tách gộp cổ phiếu, giá tham chiếu sau khi tách gộp được xác định theo nguyên tắc lấy giá đóng cửa của ngày giao dịch trước ngày tách gộp điều chỉnh theo tỷ lệ tách gộp cổ phiếu.

f. Trong một số trường hợp cần thiết, Trung tâm giao dịch có thể áp dụng phương pháp xác định giá tham chiếu khác sau khi có sự chấp thuận của Chủ tịch UBCKNN.

Tuy nhiên, cũng có một số trường hợp cùng một lúc công ty phát hành thêm quyền mua để tăng vốn, chia thưởng bằng tiền mặt, chia cổ phiếu thưởng, chi trả cổ tức bằng tiền mặt, hoặc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu. Công thức tổng quát như sau:

Untitled Trong đó

Ptc: Giá tham chiếu trong ngày không hưởng các quyền trên

I1: Tỷ lệ vốn tăng theo phát hành quyền mua cổ phiếu

I2: Tỷ lệ vốn tăng do phát thưởng bằng cổ phiếu

I3 : Tỷ lệ vốn tăng do phát cổ tức bằng cổ phiếu

TTHcp: Giá trị tiền thưởng bằng cổ phiếu

Divcp: Giá trị cổ tức bằng cổ phiếu

TTHt: Giá trị tiền thưởng bằng tiền

Divt: Giá trị cổ tức bằng tiền

Pr1: Giá cổ phiếu bán cho người có quyền mua cổ phiếu