Xem Tình hình sản xuất kinh doanh trong những năm từ 2002 đến nay:
Tôi thấy có gì đó không ổn. Thông tin nay không thấy nói đã được kiểm toán?Tổng SL tăng 370 tỷ (gần 1,4 lần), doanh thu tăng hơn 400 tỷ (gần 2 lần), LN tăng hơn 50 tỷ (hơn 4 lần). Nhìn vào các năm trước cũng thấy biến động khôn lường?