Có pác nào biết tình hình đại hội cổ đông của PTC, hay tin gì mới không cho mọi người biết vối nhé thanks .