30-1-2012 (VF) – Một số quy định giao dịch trên sàn HNX (Nguồn: HNX)

1. Lệnh giao dịch:

Lệnh giao dịch được áp dụng trên thị trường cổ phiếu niêm yết tại SGDCK HN là lệnh giới hạn.

Trong phiên giao dịch, lệnh giới hạn được nhập vào hệ thống giao dịch có hiệu lực cho đến hết phiên hoặc cho đến khi lệnh bị huỷ trên hệ thống.

2. Phương thức giao dịch:

SGDCK HN áp dụng 2 phương thức giao dịch là khớp lệnh liên tục và thỏa thuận.

Phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục: là phương thức trong đó bên mua, bên bán nhập lệnh vào hệ thống, hệ thống sẽ tự so khớp các lệnh giao dịch theo các nguyên tắc sau đây:

+ Ưu tiên số 1: Ưu tiên về giá: giá mua cao hơn được ưu tiên thực hiện trước, giá bán thấp hơn được ưu tiên thực hiện trước.

+ Ưu tiên số 2: Ưu tiên về thời gian: các lệnh cùng phía có giá như nhau thì lệnh nào vào trước sẽ được ưu tiên thực hiện trước. Giá thực hiện là giá của lệnh được nhập vào hệ thống trước

Phương thức giao dịch thỏa thuận: là phương thức trong đó bên mua, bên bán có thể thỏa thuận trước và báo cáo kết quả vào hệ thống giao dịch hoặc tìm các lệnh quảng cáo có trên hệ thống để thỏa thuận các điều kiện giao dịch.

Đối với cổ phiếu mới được niêm yết và cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, trong ngày giao dịch đầu tiên hoặc ngày giao dịch trở lại, SGDCKHN chỉ nhận lệnh mua và lệnh bán chứng khoán theo phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục; SGDCKHN không thực hiện nhận lệnh mua, lệnh bán chứng khoán theo phương thức giao dịch thỏa thuận cho đến khi có giá cơ sở được xác lập

3. Giá Tham chiếu:

Giá tham chiếu của cổ phiếu đang giao dịch là giá cơ sở của ngày giao dịch gần nhất trước đó:

Giá cơ sở là mức giá bình quân gia quyền của các giá giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục trong 15 phút cuối cùng của thời gian giao dịch trong ngày theo quy định.
Trường hợp không có giao dịch được thực hiện trong thời gian trên, giá cơ sở được xác định bằng mức giá thực hiện cuối cùng trong ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh liên tục.
Việc xác định giá của cổ phiếu mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên được quy định như sau:

Giá tham chiếu được áp dụng đối với chứng khoán mới niêm yết trong ngày giao dịch đầu tiên sẽ do tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) đề xuất và được SGDCK HN phê duyệt. Nếu trong 3 ngày giao dịch liên tục kể từ ngày giao dịch đầu tiên chưa xác định được mức giá bình quân gia quyền được sử dụng là giá tham chiếu trong ngày giao dịch kế tiếp, tổ chức niêm yết và tổ chức tư vấn niêm yết (nếu có) sẽ phải xác định lại giá tham chiếu.

Trường hợp chứng khoán bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên, khi được giao dịch trở lại, giá tham chiếu do SGDCKHN quyết định sau khi được sự chấp thuận của UBCKNN.

4. Đơn vị giao dịch, đơn vị yết giá, biên độ dao động giá:

a. Đơn vị giao dịch:

– Đơn vị giao dịch (lô chẵn) đối với giao dịch khớp lệnh là 100 cổ phiếu/trái phiếu.

Không quy định đơn vị giao dịch đối với giao dịch thoả thuận. Áp dụng khối lượng giao dịch tối thiểu đối với giao dịch thỏa thuận là 5.000 cổ phiếu hoặc 1.000 trái phiếu.

– Giao dịch lô lẻ: Giao dịch có khối lượng từ 1 đến 99 chứng khoán niêm yết có thể được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận trên hệ thống giao dịch của SGDCK HN.

b. Đơn vị yết giá:

– Đối với giao dịch Cổ phiếu: 100đ

– Không quy định đối với giao dịch thỏa thuận và giao dịch trái phiếu

c. Biên độ dao động giá:

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đối với cổ phiếu đang giao dịch là ±7%.

Biên độ dao động giá trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới niêm yết và ngày đầu tiên giao dịch trở lại đối với cổ phiếu bị tạm ngừng giao dịch trên 25 phiên là ±30% so với giá tham chiếu.

– Trường hợp sau khi tính toán, giá trần và giá sàn bằng giá tham chiếu, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:

+ Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá

+ Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu – 01 đơn vị yết giá.

– Trường hợp giá tham chiếu bằng 100 đồng, giới hạn dao động giá được xác định lại như sau:

+ Giá trần điều chỉnh = Giá tham chiếu + 01 đơn vị yết giá

+ Giá sàn điều chỉnh = Giá tham chiếu.

Không áp dụng biên độ dao động giá đối với các giao dịch trái phiếu.

5. Hình thức thanh toán:

– Đối với giao dịch cổ phiếu: Thanh toán đa phương: T+3

– Đối với giao dịch Trái phiếu: Thanh toán trực tiếp: T+1

6. Sửa, hủy lệnh:

Việc sửa lệnh, hủy lệnh giao dịch chỉ có hiệu lực đối với lệnh gốc chưa được thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh gốc chưa được thực hiện. Nhà đầu tư được phép sửa giá, hủy lệnh trong thời gian giao dịch. Thứ tự ưu tiên của lệnh sau khi sửa được tính kể từ khi lệnh sửa được nhập vào hệ thống giao dịch.

* Bộ Tài chính đã chấp thuận và ký ban hành một số giải pháp về thanh khoản cho TTCK. Trong đó, cho phép tăng biên độ sàn HNX lên 10% và sàn HSX lên 7% từ ngày 15-1-2013 và sẽ nới tỷ lệ margin lên 50-50 từ ngày 1-2-2013 (VNN, 10-1-2013).