CTCP In sách giáo khoa Hoà Phát
(mã CK: HTP) chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2/2006 bằng cổ phiếu


Wed, May 23 2007

HASTC
Căn cứ
thông báo số 757/TB-TTLK ngày 21/05/2007 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán,
TTGDCK Hà nội xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách người sở hữu
chứng khoán của CTCP In Sách giáo khoa Hòa Phát như sau:


- Loại
chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông


- Mã
chứng khoán: HTP


- Mệnh
giá: 10.000 đồng


- Ngày
đăng ký cuối cùng: 08/06/2007


- Ngày
giao dịch không hưởng quyền và cổ tức:


+ Đối với
các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+3: 06/06/2007


+ Đối với
các giao dịch có thời hạn thanh toán là T+2: 07/06/2007


(Lưu
ý: Riêng đối với các giao dịch trực tiếp có thời hạn thanh toán là T+1
bên mua vẫn được hưởng quyền nếu giao dịch vào ngày 06/06/,
07/06/2007
)


- Lý do
và mục đích: (1) Trả cổ tức đợt 2 năm 2006 bằng cổ phiếu


(2)
Phát hành cổ phiếu thưởng


-
Tỷ lệ phân bổ:
Loại CK(1): 1 cổ phiếu/1 quyền


Loại
CK(2): 1 cổ phiếu/1 quyền


1. Thông
tin về trả cổ tức đợt 2 năm 2006 bằng cổ phiếu:- Tỷ lệ
chi trả cổ tức: 8%/ cổ phần


-
Tỷ lệ thực hiện:
100: 8 (100 quyền hưởng cổ tức được nhận 08 cổ phiếu mới, cổ phiếu mới phát hành
thêm được làm tròn đến hàng đơn vị).dụ:
tại thời điểm
chốt, Ông Nyuyễn Văn A sở hữu 572 cổ phiếu HTP thì nhận được 45 cổ phiếu
mới (572x8% = 45,76 làm tròn thành 45)-
Thời
gian thực hiện: 28/06/2007


2. Thông
tin về phát hành cổ phiếu thưởng:- Tỷ lệ
thực hiện: 100:32 (100 quyền hưởng cổ phiếu thưởng được nhận 32 cổ phiếu mới, cổ
phiếu được làm tròn đến hàng đơn vị)dụ:
tại
thời điểm chôt, Ông Nguyễn Văn A sở hữu 572 cổ phiếu HTP thì nhận được 183 cổ
phiếu mới (572 x 32% = 183,04 làm tròn thành 45)- Thời
gian thực hiện: 28/06/2007.


Ghi
chú:
Đối với chứng
khoán chưa lưu ký, người sở hữu mang CMND và nhận cổ tức tại Phòng kế toán -
Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa Phát (157 Tôn Đức Thắng - Đà Nẵng) trong
giờ làm việc từ ngày 28/06/2007.Trung tâm
Lưu ký Chứng khoán tạm ngừng nhận lưu ký cổ phiếu HTP trong những ngày
07/06, 08/06 và 11/06/2007


Trung tâm
GDCK Hà nội xin thông báo.

HTP: Lấy ý kiến cổ đông v/v niêm
yết bổ sung cổ phiếu

Thu, Aug 16 2007

HASTC


Căn cứ Thông báo
số 926/TB-TTLK ngày 14/08/2007 của Trung tâm lưu ký Chứng khoán. TTGDCK Hà Nội
trân trọng thông báo ngày chốt danh sách người sở hữu chứng khoán để sử dụng vào
mục đích gửi thư lấy ý kiến cổ đông của Công ty cổ phần In Sách giáo khoa Hòa
Phát (Mã CK: HTP) như sau:Danh sách người
sở hữu cổ phiếu HTP chốt tại ngày 08/06/2007 để trả cổ tức năm 2006 bằng cổ
phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng sẽ được sử dụng vào mục đích lấy ý kiến cổ
đông bằng văn bản về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu của HTP tại TTGDCK Hà nội cụ
thể như sau:-
Cách thức thực
hiện: gửi thư đến tất cả cổ đông.


-
Ngày dự kiến thực
hiện: 15/8/2007 đến 20/8/2007

Giờ này vẫn chưa có phiếu, thời buổi CK thu nhanh thế sao thủ tục trả phiếu chậm vậy, UBCK không có cách gì sao?????[:nhaynhot][:nhaynhot][:nhaynhot]