Ban hon 400 co phieu Cong ty Co phan Truyen Thong Thanh nien, Cong ty chuyen kinh doanh bat dong san, du lich, in an..thuoc Bao Thanh nien gia 400.000 dong/cp


Ban 10.000 co phieu cua Cong ty Chung khoan SHS gia ban 17.500 dong/co phieu


Ban 1000 co phieu Cong ty Co Phan Nuoc sach Viet Nam gia 15.000 dong/cp


Lien he quan 0904138196