Ngày 25/10/2013, Sở GDCK TPHCM (HOSE) về việc đưa cổ phiếu CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (HOSE: PXM) vào diện chứng khoán bị kiểm soát (chỉ được giao dịch trong 15 phút của đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa) kể từ ngày 01/11/2013.


Lý do: Để cảnh báo các nhà đầu tư về khả năng cổ phiếu PXM bị hủy niêm yết do tổng số lỗ lũy kế của Công ty tại ngày 30/06/2013 căn cứ trên BCTC hợp nhất soát xét vượt quá số vốn điều lệ thực góp.


Trước đó, ngày 01/04, Sở đã có Quyết định đưa cổ phiếu PXM vào diện bị cảnh báo do lợi nhuận sau thuế năm 2012 của PXM là -109.65 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2012 là -107.22 tỷ đồng.


Ngày 29/08, Sở nhận được BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng năm 2013 của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung do Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực hiện, theo đó Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cho 6 tháng đầu năm 2013 của PXM tiếp tục lỗ 141.40 tỷ đồng, Lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 30/06/2013 là -249.03 tỷ đồng và Vốn điều lệ thực góp là 150 tỷ đồng.