Tổng công ty cổ phần sông đà sap thoai một phần vốn tại SDT theo chi đạo của chính phủ. Ai có cổ phiếu nên chú ý nhé! cổ phiếu bán trên sàn. Giá bán tối thiểu trình là 13k/cổ phiếu. kế hoạch tháng 06/2012.