Tại sao kết thúc phiên hôm nay KDC khớp 53 mà vẫn dư bán 52.5