Như trên? VD: http://finance.vietstock.vn/HSG/tai-chinh.htm làm sao em xuất được, có nút nào như trong bảng chứng khoáng trực tuyến xuất ra file excel không? thanks