[IMG]images/smilies/redface.gif[/IMG]
Lệnh chào bán

Số hiệu lệnh 1 2 3 4 5 6
Số cổ phiếu 2.500 3.500 2.900 3.500 3.600 2.900
Giá(đồng) 34.700 Thị trường 34.900 35.200 35.100 35.000


Lệnh đặt mua

Số hiệu lệnh 1 2 3 4 5 6
Số cổ phiếu 2.750 3.300 2.000 3.000 1.500 2.700
Giá(đồng) 35.000 34.800 35.100 34.600 35.200 Thị trường


Yêu cầu:
Xác định giá mở cửa của cổ phiếu, biết giá đóng cửa của phiên giao dịch trước là 34.700
Xác định số lượng cổ phiếu được giao dịch và các lệnh được thực hiện.