1. Về ngành nghề kinh doanh : Phải thiết thực cho nền kinh tế và người dân. Nông nghiệp - nông thôn và nông dân. Ngành nghề kinh doanh phải có tín hiệu tốt, nhà nước hỗ trợ. Có chiến lược kinh doanh rõ ràng

2. EPS phải cao. P/E dưới 5. Cổ tức luôn bằng tiền mặt

3. Tỷ lệ lãi gộp/ giá vốn phải cao. Càng cao càng tốt và phải duy trì hằng năm. Ưu tiên cao hơn 50%

4. Báo cáo tài chính : Rõ ràng, minh bạch. Thuyết minh kỹ lưỡng các chi tiết. Không có các khoản lập lờ như "Phải thu khác", "Phải trả khác". Không vay nợ nhiều. Không bán chịu nhiều. Tiền phải nhiều (vì tiền nhiều mới trả cổ tức bằng tiền)

5. Cơ cấu cổ đông : Tổ chức phải nắm nhiều và có sự tham gia của các đối tác ngoại


6. Rất ít tăng vốn. Thậm chí chả bao giờ tăng vốn kể từ khi niêm yết

7. Qúa khứ thường là nói đi đôi với làm. Kế hoạch luôn đạt

8. Chưa bao giờ lỗ trong các quý trong vòng 3 năm. Bất chấp suy thoái kinh tế

9. Không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, hoặc ảnh hưởng rất ít khi : Xăng tăng, điện tăng, CPI tăng, lãi suất tăng

10. Tiền lương của nhân viên thường phải cao.