Xin chào mọi người. Nhờ các bạn giải thích dùm mình khái niệm khoảng trống giá là gì được không? Điểm gián đoạn của đường hỗ trợ và điểm gián đoạn cuae đường kháng cự là gì? Cám ơn nhều nha