DHA : EPS ~ 9,900 đ.
GIL : vốn điều lệ :45,5 tỷ đồng,vốn CSH :130 tỷ đồng.
NHC :EPS ~3,700 đ
TNA :EPS~3,300 đ

Trong khi:
GMD: VF1 có thể là nguyên nhân chính giúp CP này lên giá để đến ngày 20/3 tung ra bán, do đó giá GMD cao không có nghĩa là do Cầu tăng .

VF1: giá CP VF! Tăng == >NVA tăng!?

TRI: EPS thì chỉ ~ 1200 đ,nhưng chia cổ tức 1500đ, nhưng giá tăng quá dữ.

BTC: vì sợ nhiều người ĐHCĐ và tham quan cơ sở BTC hay vì BVSC và vài đại gia nắm toàn bộ Cp này mà giá cứ lên ào ào trong khi EPS ~ 135 đ (mà không biết có thật không?) …

Không khéo BTC là Công ty Cp “cơ khí” Bình Triệu nhưng lại có thể kinh doanh địa ốc chăng!!!, phá quy định theo phong trào chăng? Hầm bà lằng. Một đống bù nhùi, khó đoán, khó biết tương lai! Trong khi giá Cp thì lên ào ào do không có người bán và do bên mua chặn giá trần,… Rất ấn tượng.