Tuần trước mình có mở tài khoản tại một CTCK, theo mình biết thì có hai cách nộp thuế khi chơi CK (20% tiền lãi một năm hoặc 0.1% mỗi lần chuyển nhượng). Nhưng khi mở tài khoản nhân viên môi giới không hề hỏi mình chọn cách nào. Có phải họ mặc định ai đăng ký chơi CK mà không bàn đến vấn đề này nghĩa là họ chọn nộp thuế mỗi lần chuyển nhượng không vậy. Nếu không bàn vấn đề này với nhân viên môi giới thì mình có nguy cơ bị thiệt vì phải nộp cả hai thuế (20% tiền lãi một năm và 0.1% mỗi lần chuyển nhượng) không?