Dưới đây là một số từ, cụm từ được sử dụng phổ biến để nói về các vấn đề trong nền kinh tế.

1. Credit crunch (Thắt chặt tín dụng)

credit crunch = thắt chặt tín dụng (tức là khi vay tiền từ ngân hàng sẽ trở nên khó khăn hơn và để có được thì phải chịu mức lãi suất cao hơn)

a shortage of credit = tình trạng thiếu tín dụng


cheap credit = tín dụng với lãi suất thấp


credit crisis = khủng hoảng tín dụng (tức là tình trạng các ngân hàng ngừng cho vay đối với các ngân hàng khác, sau đó ngừng cho vay đối với khách hàng của họ, điều đó có nghĩa rằng hiện đang có a shortage of credit và không có cheap credit)


2. Economic terms (Các thuật ngữ kinh tế)

Central Bank: ngân hàng trung ương


finance minister: bộ trưởng tài chính


financial market: thị trường tài chính (nơi mua bán cổ phiếu hoặc hàng hóa)


to inject (money) into (the financial market): bơm (tiền) vào (thị trường tài chính)


downturn = thời kỳ suy thoái


recession = tình trạng suy thoái


depression = tình trạng đình đốn


financial crisis = khủng hoảng tài chính


to slide into (recession,...) = rơi vào (tình trạng suy thoái,...)


rising inflation = lạm phát gia tăng


increased cost of living = giá cả sinh hoạt tăng


to cut interest rates = cắt giảm lãi suất


to bring down the rate of inflation = giảm tỷ lệ lạm phát


to compound the misery (= make things worse) = làm cho mọi việc tồi tệ thêm


to fall house prices = hạ giá nhà


negative equity = tình trạng bất động sản không có giá trị bằng số vốn đã vay để mua bất động sản đó


pessimistic = bi quan


gloomy = ảm đạm3. Personal finances (tài chính cá nhân)High street banks = là các ngân hàng bán lẻ lớn có nhiều chi nhánh


to lend money = cho vay tiền


a form of loan (such as car loans or personal loans) = một hình thức cho vay (như cho mượn xe hoặc các khoản vay cá nhân)


a form of mortgage = một hình thức thế chấp


subprime mortgage = một hình thức cho vay được cấp cho các cá nhân có lịch sử tín dụng xấu


toxic mortgage = khi mortgage loans (các khoản vay có thế chấp) trở nên "toxic" thì chúng có thể trở thành một gánh nặng tài chính (cho ngân hàng cho vay)


(poor) credit rating = mức độ tín dụng (thấp)


risky lending = việc cho vay mang nhiều rủi ro


default = sự vỡ nợ


foreclosure (=repossession) = sự xiết nợ


to be bust = bị phá sản


to be nationalised (= bought by the government) = bị quốc hữu hóa


savings accounts = tài khoản tiết kiệm


(low) consumer confidence = độ tin cậy của người tiêu dùng vào nền kinh tế (thấp)4. Unemployment (tình trạng thất nghiệp)


to be made redundant = bị sa thải


to cut one's workforce: cắt giảm lực lượng lao động


to lay off = cho nghỉ việc


job losses / job cuts / redundancies = những người thất nghiệp


claimants = người nộp đơn yêu cầu thanh toán tiền từ chính phủ hoặc công ty bảo hiểm,...


unemployment benefit = dole = trợ cấp thất nghiệp


be/ go on the dole = lĩnh tiền trợ cấp thất nghiệp5. Phrases (một số cụm từ khác)


to weather the storm = to survive bad times = vượt qua thời kỳ khó khăn


to be in good shape (the economy is in good shape) = to be strong = mạnh, bền vững


to live beyond your means = not have enough money for your spending (so you need to borrow it) = tiêu xài quá khả năng

to pay the price = to pay for your mistakes = trả giá (cho những lỗi lầm)


to foot the bill = pay for someone else = thanh toán tiền


to be at rock bottom = to be so low you cannot go any further down = thấp nhất (giá cả)

in free fall = keep falling without anything stopping the fall = rơi tự do (giá cả)