1. Cho tôi hỏi có khi nào xảy ra trường hợp trong đợt mở cửa mà tất cả các lệnh đều là lệnh ATO? Nếu có thì khi đó giá khớp sẽ được xác định như thế nào?

2. Khi tất cả các lệnh đều là lệnh mua (hoặc bán) trong đợt mở cửa thì giá mở cửa sẽ được xác định như thế nào?