Có được rút nhiều lần hay chỉ được rút một lần sau khi ngưng giao dịch.