Nếu một khi bạn đã muốn tìm hiểu về chứng khoán. Thì Đây là điều đầu tiên bạn cần phải biết. (Sưu tầm)

http://www.congty360.com/ebooks-3-23-Luat+chung+khoan