Bác nào có tài liệu về nghiệp vụ bảo lãnh phát hành và tư vấn đầu tư share cho em với. Thanks a lot.