Mình có câu hỏi thế này. Mọi người hãy trả lời giúp mình nhé.
Giả sử ta có bảng cân đối tài sản đầu năm của 1 công ty như sau:

Tài sản

-Tiền mặt: 100tỷ
-Tài sản cố định: 100tỷ
+Đất đai: 20tỷ
+Máy móc thiết bị:80tỷ

Nợ và vốn chủ sở hữu

-Nợ dài hạn:Vay ngân hàng :100tỷ
-Vốn chủ sở hữu :100tỷ

Th1: Giả sử do một lí do nào đó mà công ty ko có bất kì hoạt động sản xuất nào thì sau 1 năm bảng cân đối tài sản của công ty có thay đổi như thế nảo? (khấu hao đối vối máy móc thiết bị là 10% còn giá trị đất đai ko thay đổi,lãi suất ngân hàng là10%/năm)

TH2:Giả sử trong năm công ty thu được lợi nhuận ròng là 15tỷ thì số lợi nhuận đó đã tính khấu hao của máy móc thiết bị vào chưa?