Câu hỏi của bạn đã được giải đáp trong đây:
http://diendan.nhomsfr.com/viewtopic.php?f=99&t=259