Xin chaøo caùc baïnCoâng ty coå phaàn taøi chính Vaøng Theá Giôùi.Website: www.vangthegioi.com.vnD/c: 79 Nguyeãn Coâng Tröù, quaän 1, TpHCMHieän taïi cty mình ñang coù caùc buoåi hoäi thaûo veà ñaàu tö Vaøng vaø phaân tích kyõ thuaät trong ñaàu tö VaøngCaùc baïn naøo ñaêng kyù thì coù theå lieân heä vôùi mìnhPhone: 0987777866Raát caùm ôn caùc baïn ñaõ quan taâm
[[IMG]images/smilies/smile.gif[/IMG]]