Tôi muốn hỏi nếu cả 2 người mua và bán cùng đặt giá ATO thì khớp lệnh ra sao?


Ví dụ:

Trường hợp 1: Ông A mua 100 AAA giá ATO, ông B bán 100 AAA giá ATO => Khớp lệnh giá nào?

Trường hợp 2: Ông A mua 100 AAA giá ATO, ông B bán 200 AAA giá ATO => Khớp lệnh giá nào?

Trường hợp 3: Ông A mua 200 AAA giá ATO, ông B bán 100 AAA giá ATO => Khớp lệnh giá nào?