Câu 1. Tôi muốn hỏi về khái niệm thị trường chứng khoán, nguyên tắc hoạt động của TTCK?


Thị trường chứng khoán (TTCK)trong điều kiện của nền kinh tế hiện đại, được quan niệm là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán chứng khoán trung và dài hạn. Việc mua bán này được tiến hành ở thị trường sơ cấp khi người mua mua được chứng khoán lần đầu từ những người phát hành, và ở những thị trường thứ cấp khi có sự mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành ở thị trường sơ cấp.
đồ bơi nam quần áo nam đẹp mũ sơ sinh váy liền công sở váy liền công sở chụp ảnh kỷ niệm

Như vậy, xét về mặt hình thức, TTCK chỉ là nơi diễn ra các hoạt động trao đổi, mua bán, chuyển nhượng các loại chứng khoán, qua đó thay đổi chủ thể nắm giữ chứng khoán. TTCK có những chức năng cơ bản sau:


[h2]1. Chức năng cơ bản của TTCK[/h2]
- Huy động vốn đầu tư cho nền kinh tế


- Cung cấp môi trường đầu tư cho công chúng


- Tạo tính thanh khoản cho các chứng khoán


- Đánh giá hoạt động của doanh nghiệp


-Tạo môi trường giúp Chính phủ thực hiện các chính sách vĩ mô


2. Các chủ thể tham gia TTCK


Các tổ chức và cá nhân tham gia TTCK có thể được chia thành các nhóm sau: tổ chức phát hành, nhà đầu tư và các tổ chức có liên quan đến chứng khoán.


a) Tổ chức phát hành


Tổ chức phát hành là các tổ chức thực hiện huy động vốn thông qua TTCK. Tổ chức phát hành là tổ chức cung cấp các chứng khoán - hàng hoá của TTCK.


- Chính phủ và chính quyền địa phương là nhà phát hành các trái phiếu Chính phủ


và trái phiếu địa phương.


- Công ty là nhà phát hành các cổ phiếu và trái phiếu công ty.


- Các tổ chức tài chính là nhà phát hành các công cụ tài chính như các trái phiếu,


chứng chỉ thụ hưởng... phục vụ cho hoạt động của họ.


b)Nhà đầu tư


Nhà đầu tư là những người thực sự mua và bán chứng khoán trên TTCK. Nhà đầu tư có thể được chia thành 2 loại: nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư có tổ chức.


c) Các tổ chức kinh doanh trên TTCK


-Công ty chứng khoán


- Quỹ đầu tư chứng khoán


- Các trung gian tài chính


d) Các tổ chức có liên quan đến TTCK


- Cơ quan quản lý Nhà nước


- Sở giao dịch chứng khoán/Trung tâm giao dịch chứng khoán


- Hiệp hội các nhà kinh doanh chứng khoán


- Tổ chức lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán


- Công ty dịch vụ máy tính chứng khoán


-Các tổ chức tài trợ chứng khoán


- Công ty đánh giá hệ số tín nhiệm...


3. Các nguyên tắc hoạt động cơ bản của TTCK


TTCK hoạt động theo các nguyên tắc cơ bản sau:


- Nguyên tắc công khai


- Nguyên tắc trung gian


-Nguyên tắc đấu giá


4. Cấu trúc và phân loại cơ bản của TTCK


TTCK là nơi diễn ra các giao dịch, mua bán những sản phẩm tài chính (cổ phiếu, trái phiếu, các khoản vay ngân hàng... có kỳ hạn trên 1 năm). Sau đây là một số cách phân loại TTCK cơ bản:


a) Căn cứ vào sự luân chuyển các nguồn vốn


TTCK được chia thành thị trường sơ cấp và thị trường thứ cấp.


- Thị trường sơ cấp: là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát hành. Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang tổ chức phát hành thông qua việc nhà đầu tư mua các chứng khoán mới phát hành.


- Thị trường thứ cấp: là nơi giao dịch các chứng khoán đã được phát hành trên thị trường sơ cấp, đảm bảo tính thanh khoản cho các chứng khoán đã phát hành.


b)Căn cứ vào phương thức hoạt động của thị trường


TTCK được phân thành thị trường tập trung (Sở giao dịch chứng khoán) và phi tập trung (thị trường OTC).


c)Căn cứ vào hàng hoá trên thị trường


TTCK cũng có thể được phân thành các thị trường: thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu, thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh.


- Thị trường cổ phiếu: là thị trường giao dịch và mua bán các loại cổ phiếu, bao gồm cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi.


- Thị trường trái phiếu:là thị trường giao dịch và mua bán các trái phiếu đã được phát hành, các trái phiếu này bao gồm các trái phiếu công ty, trái phiếu đô thị và trái phiếu chính phủ.


- Thị trường các công cụ chứng khoán phái sinh: là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng từ tài chính khác như: quyền mua cổ phiếu, chứng quyền, hợp đồng quyền chọn....