Chao các bạn!
Mình vưa nghiên cứu thành công mô hình dùng để đầu tư lướt sóng.


hình duoc phat trien dua trên lí thuyet active porfolio management kết
hợp voi các li thuyet cơ bản khác của tài chính(CAPM,...)-vói chien lược là tìm
kiem co hội kinh doanh arbitrade.

Mô hình duoc thủ nghiệm moi đây
nhất trên chuổi giá quá khứ tu ngay 20/3 den ngay 16/4, voi vài chien
thuat do minh de ra, ket quả nhu sau: suat sinh loi dao dong tu
80%-90%, trong khi suat sinh loi cua vnindex la 33,5%, co phieu co suat
sinh loi cao nhat cung chi đạt 60%.Mình hien la sinh viên, kô đủ khả năng tự doanh, nên ban nào có nhã y muốn hop tac thi liên lạc voi minh langtusapdie