Các giúp mình:Một quỹ đầu tư thuộc một công ty quản lý quỹ có:
-Phát hành nhiều mã chứng chỉ quỹ khác nhau hay chỉ 1
-Đối với mỗi mã CCQ của một quỹ đầu tư có thể dc phát hành nhiều lần k?
Thanks