16.50 04.11.2008


Các cụ xem thử các công ty chứng khoán sắp minh bạch hóa thía nào nhá.


http://www.chinhphu.vn/vanbanpq/lawd...C.DOC?id=82121: Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán của công ty chứng khoán.