[h1]Chỉ số biên độ dao động và rủi do[/h1]


GS: đặng duy longK=1/N1 + 1/N2 +1/N3 +…….+ 1/Ni
[h1]số ngày theo dõi là 56 tuần hoặc ít nhất sau 3-6 tháng [/h1]-Trong đó : + N1,N2,N3,…..Ni là số ngày để một mã chứng khoán nào đó thay đổi (tăng ,giảm )x% (theo biên độ quy định của mỗi thị trường ) [/B] +Ni:dương nếu giá chứng khoán tăng x% trong Ni ngày +Ni : âm nếu giá chứng khoán giảm trong Ni ngày [/B][/B]KẾT LUẬN:[/B] [/B][/B] -nếu k nhỏ thì chứng khoán đó ít thay đổi : chỉ phù hơp mới nhà đàu tư có ý định đầu tư lầu dài để hưởng cổ tức, không phù hợp với các nhà đầu tư ngắn hạn và ngược lại - nếu k dương thì độ rủi do khi đầu tư vào mã chứng khoán đó thấp - nếu k âm thì độ rủi do khi đầu tư vào mã chứng khoán đó cao VD:chứng khoán Y có giá ngày đầu tiên theo dõi là y, được dao dịch trên thì trường biên độ giá chứng khoán là %xtrong 10 ngày đầu tiên tăng x%, trong 3 ngày tiếp theo tăng thêm x%, trong 2 ngày tiếp theo giảm x% ,……….7ngày cuối cùng của đợt theo dõi chứng khoán đó giảm x% K được tính như sau: K= 1/10 + 1/3 - 1/2 + ……- 1/7