Tôi tự mình đưa ra một chỉ số rủi do mới với mục đích giúp các nhà đâù tư có thể xem xét mức độ rủi do khi quyết đầu tư vào một loại cổ phiếu nào đó :


k=1/N1