Cho mình hỏi ngày giao dịch không hưởng quyền nghĩa là gì vậy? Quyền ở đây bao gồm những quyền gì vậy? Rất cảm ơn.