em mua cổ phiếu DRC vào ngày 30/6/208, vừa rồi DRC chia cổ phiếu thưởng, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 8/7/2008 (em bán đi vào ngày 29/7/2008 vậy là em nằm trong danh sách chốt cổ đông), SGDCK.TP.Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của DRC là:

Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông


- Mệnh giá:
10.000 đồng


- Số lượng
chứng khoán niêm yết: 2.346.072cổ phiếu (Hai triệu ba trăm
bốn mươi sáu nghìn không trăm bảy mươi hai cổ phiếu).- Tổng giá
trị chứng khoán niêm yết: 23.460.720.000đồng (Hai mươi ba tỷ bốn
trăm sáu mươi triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).


- Ngày niêm
yết có hiệu lực: 05/08/2008


- Ngày
chính thức giao dịch: 15/08/2008mà bây giờ đã là ngày 18/8/2008 rồi mà tài khoản của em tại ACBS vẫn chưa thấy cổ phiếu DRC về [*-)], việc nhận cổ phiếu thưởng tại công ty chứng khoán có cần đăng ký không? nếu ngày chính thức giao dịch là 15/8/2008 thì bao giờ cổ phiếu về tài khoản em vậy? mong các bác chỉ giáo em với[:thinhcau]