Hello and welcome to our community! Is this your first visit?
Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  ledhaidang123 Guest


  Mình đang có mấy câu đang thắc mắc, mọi người ai biêt thì giải đáp giúp nhé:

  1. Việc 1 công
  ty thông báo gộp cổ phiếu sẽ làm cho:
  a, Không thay đổi  b, Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần  c, Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần  d, Tăng mện giá tương đương với chỉ số gộp  Câu này
  mình nghĩ đáp án là B, nhưng xem 1 quyển sách thấy ghi là C ( không hiểu thế nào)
  2. Việc 1 công
  ty thông báo gộp cổ phiếu sẽ làm cho:
  a, Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách  b, Không thay đổi  c, Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần  d, Tăng
  mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
  Câu này
  mình nghĩ là C
  3. Một công ty
  phát hành 1.000.000 cổ phiếu giá 15.000 (đã bán hết trong đợt phát hành) Một thời
  gian sau giá trị thường cổ phiếu là 20.000. Lúc này, vốn cổ đông của công ty là:
  a.
  Tăng 5 tỷ  b.
  Nợ 5 tỷ  c.
  Chuyển
  5 tỷ từ nợ sang vốn
  d.
  Không
  thay đổi
  Đáp án:
  Đ
  Câu mày mình nghĩ
  là D, nhưng nếu như vậy khi giá những người mua đầu 15.000 và người mua sau khi
  tính toán quyền biểu quyết để họp cổ đông thế nào. Chắc là căn cứ theo số lượng
  nắm giữ thôi nhỉ.
  4. Phạm trù đúng
  với thị trường thứ cấp
  a.
  TTGDCK
  mua đi bán lại
  b.
  Tạo tính
  thanh khoản cho vốn đầu tư
  c.
  Tạo ra
  người đầu cơ
  d.
  Tạo vốn
  đầu tư cho tổ chức phát hành
  Câu này:
  a, b, c
  Có chỗ người ta
  kêu là không có c, chẳng hiểu thế nào cả.
  5. Một khách hàng
  có thể yêu cầu công ty chứng khoán mở các tài khoản cho khách hàng
  I . TK tiền mặt  II.
  TK bảo
  chứng
  III.
  TK bán
  khống
  IV.
  TK chứng
  khoán


  a. I vμ II  b. I vμ IV  c. II, III vμ
  IV  d. TÊt c¶  Mình
  chọn đáp án b
  6. Quỹ đầu tư
  theo nghị định 144 là:
  a. Quü h×nh thμnh tõ
  vèn gãp cña ng−êi ®Çu t−  b. Quü ®−îc uû th¸c
  cho c«ng ty qu¶n lý quü qu¶n lý;  c. Quü ph¶i dμnh tèi
  thiÓu 60.% gi¸ trÞ tμi s¶n ®Ó ®Çu t− vμo chøng kho¸n  d. Quü chØ ®−îc ®Çu
  t− vμo chøng kho¸n vμ kh«ng ®−îc phÐp ®Çu t− vμo c¸c lÜnh vùc khac  I. (a), (b) vμ (d)  II. (a), (b) vμ (c)  III. (b), (c) vμ (d)  IV. TÊt c¶ ®Òu ®óng  V. TÊt c¶ ®Òu sai  Minh nghĩđáp án là II  7. C«ng ty qu¶n lý
  quü lμ ®Þnh chÕ tμi chÝnh trung gian cung cÊp c¸c vô;  a. Thùc hiÖn
  ho¹t ®éng m«i giíi trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n  b. Thùc hiÖn
  c¸c dÞch vô ®¨ng ký vμ l−u ký chøng chØ quü  c. Thùc hiÖn
  b·o l·nh ph¸t hμnh chøng kho¸n  d. Thùc hiÖn
  viÖc ®Þnh møc tÝn nhiÖm c¸c doanh nghiÖp;  I. (a), (b) vμ (c)  II. (a), (b) vμ
  (d).  III. (b), (c)
  vμ (d)  IV. TÊt c¶ ®Òu
  ®óng.  V. TÊt c¶ ®Òu sai  8. Ng©n hμng gi¸m s¸t lμ ng©n hμng  a. Thùc hiÖn
  gi¸m s¸t th−êng xuyªn ho¹t ®éng cña C«ng ty qu¶n lý quü;  b. §−îc së h÷u
  mét phÇn tμi s¶n nh−ng kh«ng l¬n h¬n 10% tæng tμi s¶n cña quü ®Çu  t−.  c. Cã quyÒn tõ
  chèi thanh to¸n c¸c giao dÞch tr¸i ph¸p luËt cña Quü ®Çu t−;  d. §−îc h−ëng
  phÝ tõ Quü ®Çu t− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vμ §iÒu lÖ quü;  e. §−îc h−ëng
  phÝ tõ C«ng ty qu¶n lý quü theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vμ §iÒu lÖ cña  c«ng ty qu¶n lý
  quü.  I. (a), (c) vμ
  (d)  II. (b), (d) vμ
  (e)  III. (a), (b)
  vμ (c)  IV. TÊt c¶ ®Òu sai  9. Trong khi thùc hiÖn nghiÖp vô tù doanh, c«ng
  ty chøng kho¸n ph¶i tu©n thñ  c¸c nguyªn t¾c
  nghÒ nghiÖp sau:  I. T¸ch b¹ch
  ho¹t ®éng qu¶n lý vμ −u tiªn kh¸ch hμng  II. B×nh æn thÞ
  tr−êng  III. Tu©n thñ vÒ giíi h¹n ®Çu t−, lÜnh vùc ®Çu t−

  Minh
  nghĩ đáp án là I và II


  Mình mới xem cái này nên nhiều cái không rõ, mọi người giải đáp giùm nhé.

  Cám ơn.

 2. #2
  imported_HSCompany Guest


  Giống như giải giúpđề thi quá. Muốn giúp lắm nhưng chẳng hiểu cái gì cả.[:$]

 3. #3
  Guest
  À À À


  Bé này đang ôn thi để đi chơi NHÀ ĐẦU TƯ TÀI BA đây.


  Thôi anh đang bận đi dự kén người yêu mợ TÂN.


  Đêm về rảnh anh nhờ người giúp cho nhớ.

 4. #4
  Guest


  Mình cũng muốn học chuyên sâu về PTCB nhiều hơn ... bác nào giúp đỡ em cái ...có các đề (có đáp án nữa [[IMG]images/smilies/biggrin.gif[/IMG]]) hay sách về PTCB hay thì giới thiệu cho em với...thanks các bác trước

 5. #5
  lanavanti1992 Guest


  Đang ngồi ôn để thứ 7 thi sát hạch quản lý quỹ, vào đây góp ý với bác, sai sót gì các anh giúp em sửa nhá.
  [quote user="thienha"]

  Mình đang có mấy câu đang thắc mắc, mọi người ai biêt thì giải đáp giúp nhé:  Normal
  0


  false
  false
  false  MicrosoftInternetExplorer4


  st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

  /* Style Definitions */
  table.MsoNormalTable
  {mso-style-name:"Table Normal";
  mso-tstyle-rowband-size:0;
  mso-tstyle-colband-size:0;
  mso-style-noshow:yes;
  mso-style-parent:"";
  mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
  mso-para-margin:0in;
  mso-para-margin-bottom:.0001pt;
  mso-pagination:widow-orphan;
  font-size:10.0pt;
  font-family:"Times New Roman";
  mso-ansi-language:#0400;
  mso-fareast-language:#0400;
  mso-bidi-language:#0400;}  1. Việc 1 công
  ty thông báo gộp cổ phiếu sẽ làm cho:
  a, Không thay đổi  b, Tăng mệnh giá và giảm số lượng cổ phần  c, Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần  d, Tăng mện giá tương đương với chỉ số gộp  gộp cổ phiếu, ví dụ 2 thành 1, suy ra số lượng giảm, mệnh giá tăng => B  Câu này
  mình nghĩ đáp án là B, nhưng xem 1 quyển sách thấy ghi là C ( không hiểu thế nào)
  2. Việc 1 công
  ty thông báo gộp cổ phiếu sẽ làm cho:
  a, Tăng mệnh giá tương đương với chỉ số tách  b, Không thay đổi  c, Giảm mệnh giá và tăng số lượng cổ phần  d, Tăng
  mệnh giá và giảm số lượng cổ phần
  Câu này
  mình nghĩ là C
  3. Một công ty
  phát hành 1.000.000 cổ phiếu giá 15.000 (đã bán hết trong đợt phát hành) Một thời
  gian sau giá trị thường cổ phiếu là 20.000. Lúc này, vốn cổ đông của công ty là:
  a.
  Tăng 5 tỷ  b.
  Nợ 5 tỷ  c.
  Chuyển
  5 tỷ từ nợ sang vốn
  d.
  Không
  thay đổi
  vốn cổ đông = vốn điều lệ =>giá tăng giảm trên tt không ảnh hưởng => d.

  Chú ý phân biệt với vốn hóa (market cap)
  Đáp án:
  Đ
  Câu mày mình nghĩ
  là D, nhưng nếu như vậy khi giá những người mua đầu 15.000 và người mua sau khi
  tính toán quyền biểu quyết để họp cổ đông thế nào. Chắc là căn cứ theo số lượng
  nắm giữ thôi nhỉ.


  Tính quyền biểu quyết theo số lượng nắm giữ.
  4. Phạm trù đúng
  với thị trường thứ cấp
  a.
  TTGDCK
  mua đi bán lại
  b.
  Tạo tính
  thanh khoản cho vốn đầu tư
  c.
  Tạo ra
  người đầu cơ
  d.
  Tạo vốn
  đầu tư cho tổ chức phát hành
  phân biệt: sơ cấp: tạo ra vốn

  thứ cấp: giao dịch

  nếu đáp án là chỉ chọn phương án đúng nhất: => A  Câu này:
  a, b, c
  Có chỗ người ta
  kêu là không có c, chẳng hiểu thế nào cả.
  5. Một khách hàng
  có thể yêu cầu công ty chứng khoán mở các tài khoản cho khách hàng
  I . TK tiền mặt  II.
  TK bảo
  chứng= tài khoản ký quỹ, ở VN chưa áp dụng
  III.
  TK bán
  khống= ở vn chưa áp dụng
  IV.
  TK chứng
  khoán


  =>I và IV  a. I vμ II  b. I vμ IV  c. II, III vμ
  IV  d. TÊt c¶  Mình
  chọn đáp án b
  6. Quỹ đầu tư
  theo nghị định 144 là:
  a. Quü h×nh thμnh tõ
  vèn gãp cña ng−êi ®Çu t−  b. Quü ®−îc uû th¸c
  cho c«ng ty qu¶n lý quü qu¶n lý;  c. Quü ph¶i dμnh tèi
  thiÓu 60.% gi¸ trÞ tμi s¶n ®Ó ®Çu t− vμo chøng kho¸n  d. Quü chØ ®−îc ®Çu
  t− vμo chøng kho¸n vμ kh«ng ®−îc phÐp ®Çu t− vμo c¸c lÜnh vùc khac  I. (a), (b) vμ (d)  II. (a), (b) vμ (c)  III. (b), (c) vμ (d)  IV. TÊt c¶ ®Òu ®óng  V. TÊt c¶ ®Òu sai  II  Minh nghĩđáp án là II  7. C«ng ty qu¶n lý
  quü lμ ®Þnh chÕ tμi chÝnh trung gian cung cÊp c¸c vô;  a. Thùc hiÖn
  ho¹t ®éng m«i giíi trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n  b. Thùc hiÖn
  c¸c dÞch vô ®¨ng ký vμ l−u ký chøng chØ quü  c. Thùc hiÖn
  b·o l·nh ph¸t hμnh chøng kho¸n  d. Thùc hiÖn
  viÖc ®Þnh møc tÝn nhiÖm c¸c doanh nghiÖp;  I. (a), (b) vμ (c)  II. (a), (b) vμ
  (d).  III. (b), (c)
  vμ (d)  IV. TÊt c¶ ®Òu
  ®óng.  V. TÊt c¶ ®Òu sai  tất cả đều sai
  8. Ng©n hμng gi¸m s¸t lμ ng©n hμng  a. Thùc hiÖn
  gi¸m s¸t th−êng xuyªn ho¹t ®éng cña C«ng ty qu¶n lý quü;
  b. §−îc së h÷u
  mét phÇn tμi s¶n nh−ng kh«ng l¬n h¬n 10% tæng tμi s¶n cña quü ®Çu  t−.  c. Cã quyÒn tõ
  chèi thanh to¸n c¸c giao dÞch tr¸i ph¸p luËt cña Quü ®Çu t−;
  d. §−îc h−ëng
  phÝ tõ Quü ®Çu t− theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vμ §iÒu lÖ quü;
  e. §−îc h−ëng
  phÝ tõ C«ng ty qu¶n lý quü theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vμ §iÒu lÖ cña  c«ng ty qu¶n lý
  quü.  I. (a), (c) vμ
  (d)  II. (b), (d) vμ
  (e)  III. (a), (b)
  vμ (c)  IV. TÊt c¶ ®Òu sai  phần đỏ
  9. Trong khi thùc hiÖn nghiÖp vô tù doanh, c«ng
  ty chøng kho¸n ph¶i tu©n thñ  c¸c nguyªn t¾c
  nghÒ nghiÖp sau:  I. T¸ch b¹ch
  ho¹t ®éng qu¶n lý vμ −u tiªn kh¸ch hμng
  II. B×nh æn thÞ
  tr−êng  III. Tu©n thñ vÒ giíi h¹n ®Çu t−, lÜnh vùc ®Çu t−

  Minh
  nghĩ đáp án là I và II


  Mình mới xem cái này nên nhiều cái không rõ, mọi người giải đáp giùm nhé.

  Cám ơn.
  [/quote]

 6. #6
  lanavanti1992 Guest


  Hic, toàn các bác thành viên siêu đẳng mà không ai giúp nhỉ.

  Có khi em lại phải tự vận động rồi[*-)]


 

Các Chủ đề tương tự

 1. Giái trí chút
  Bởi blogwhey1 trong diễn đàn CHỨNG KHOÁN CƯỜI
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 16-09-2013, 09:45 AM
 2. cho em hỏi chút
  Bởi trong diễn đàn Kiến thức Chứng khoán
  Trả lời: 2
  Bài viết cuối: 28-05-2013, 05:51 AM
 3. Cười chút chơi
  Bởi manhhieudhhv trong diễn đàn CHỨNG KHOÁN CƯỜI
  Trả lời: 6
  Bài viết cuối: 21-07-2011, 05:46 AM
 4. Cho tôi hỏi một chút về biểu đồ giá CK
  Bởi imported_nguoidoi893 trong diễn đàn CLB Chứng khoán
  Trả lời: 4
  Bài viết cuối: 24-01-2009, 05:19 AM
 5. cho mình hỏi chút về việc khớp lệnh,giúp mình với
  Bởi imported_hajdajgja trong diễn đàn Kiến thức Chứng khoán
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 27-09-2006, 12:36 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •