Xem bài viết: NBB: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng